Speech at University of Toronto, Agora Philosophical Forum,Part 2 Q&A

قانون، عدالت و دستگاه قضایی در ایران – بخش دوم: پاسخ به پرسش ها

جلسه سیزدهم از مجموعه نشست‌های “انجمن فلسفی آگورا” در مورد موضوع حقوق بشر و اخلاق مدنی
بخش دوم: پاسخ به پرسش ها
دانشگاه تورنتو – ۱۵ دسامبر ۲۰۱۲ همراه با حسین رئیسی

قانون، عدالت و دستگاه قضایی در ایران – بخش دوم: پاسخ به پرسش ها from Agora on Vimeo.