آموزش آنلاین-خشونت خانگی

آموزشگر: غلامحسین رئیسی

جلسه اول: حقوق زن و مسئله خشونت خانگی در جوامع مسلمان

دانلود پادکست

بحث و گفتگو

دانلود پادکست

جلسه دوم: حقوق کودک و مسئله خشونت خانگی در جوامع مسلمان

دانلود پادکست

بحث و گفتگو

دانلود پادکست

جلسه سوم: حقوق خانواده و مسئله خشونت خانگی در جوامع مسلمان

دانلود پادکست

بحث و گفتگو

دانلود پادکست

 

منبع: سایت خانه امن